150 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối kỳ môn tin học đại cương

Tham khảo 150 câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương

Câu 1. Nếu hàm func( ) không có tham số thì trong có thể khai báo:
A. func( )
B. func(void)
C. func(void) hoặc func()
D. func

Câu 2 .Nếu không khai báo kiểu trả về của hàm thì được mặc định là:
A. Void
B. Char
C. Int
D. float

Câu 3 .Phạm vi gọi hàm:
A. Các hàm được gọi hàm main( )
B. Các hàm không được gọi hàm main( )
C. Các hàm được gọi bởi hàm main( )
D. Các hàm được gọi bởi hàm main( ) và chúng có thể gọi lẫn nhau.

Câu 4 .Tham số hình thức của hàm được khai báo :
A. Như khai báo biến.
B. Như khai báo mảng.
C. Như khai báo biến nhưng không được khai báo chung.
D. Khai báo khác

Câu 5. Hàm được khai báo nguyên mẫu với:
A. Tên hàm và danh sách tham số.
B. Kiểu hàm và tên hàm.
C. Kiểu hàm và danh sách tham số.
D. Kiểu hàm, tên hàm và danh sách tham số.

Tải tài liệu