824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng – Kiến trúc – Cầu đường

Dưới đây là 824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên các ngành Xây dựng, Kiến trúc, Cầu đường các trường đại học cao đẳng kỹ thuật, giao thông, xây dựng cả nước.

Các thuật ngữ này được sử dụng rất nhiều trong học tập và sau khi đi làm.

Tải tài liệu