Bài giảng chi tiết giải tích 1 – Bách khoa HCM

Bài giảng môn Giải tích 1 – Trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh

Mục tiêu môn học

  • Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về vi tích phân hàm một biến và phương trình vi phân.
  • Giúp học viên hiễu lý thuyết, nắm vững các kỹ năng tính toán, biết vận dụng giải các bài toán cụ thể.
  • Biết vận dụng các phương pháp và tư duy sáng tạo vào khoa học kỹ thuật.

Tài liệu tham khảo

  1. Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quốc Lân,. . . Phép tính vi phân hàm một biến. NXBGD, 2005
  2. Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng. Bài tập toán cao cấp 1.
  3. Đỗ Công Khanh. Giải tích một biến. NXB Đại học quốc gia
Tải tài liệu