Bài giảng Cơ học ứng dụng – Nguyễn Công Hòa

Bài giảng Cơ học ứng dụng – Nguyễn Công Hòa

Nội dung bài giảng Cơ học ứng dụng

  • Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
  • Thu gọn hệ lực & phương trình cân bằng hệ lực
  • Khái niệm cơ bản về Cơ học vật rắn biến dạng
  • Ứng suất và biến dạng
  • Các bộ phận truyền động
  • Truyền động xích
  • Trục ổ đỡ
Tải tài liệu