Bài giảng môn Kỹ thuật siêu cao tần

Giới thiệu tới các bạn sinh viên bài giảng môn học Kỹ thuật siêu cao tần dành cho sinh viên theo các ngành, chuyên ngành điện công nghiệp

Chương 1: GIỚI THIỆU

Chương 2: LÝ THUYẾT ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN SÓNG.

Chương 3: MẠNG SIÊU CAO TẦN

Chương 4: PHỐI HỢP TRỞ KHÁNG VÀ ĐIỀU CHỈNH

Chương 5: CHIA CÔNG SUẤT VÀ GHÉP ĐỊNH HƯỚNG

Chương 6: CÁC BỘ LỌC SIÊU CAO TẦN

Bài tập chương

Tải tài liệu