Bài giảng Pháp luật đại cương

Nội dung bài giảng Pháp luật đại cương

  • Những vấn đề cơ bản về nhà nước
  • Những vấn đề cơ bản về pháp luật
  • Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật
  • Quan hệ pháp luật
  • Thực hiện pháp luật – Vi phạm pháp luật – Trách nhiệm pháp lý
  • Pháp chế XHCN – Nhà nước pháp quyền
  • Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Tải tài liệu