Bài giảng sức bền vật liệu – Bách khoa Hà Nội

Slide bài giảng Sức bền vật liệu – Nguyễn Danh Trường

Nhiệm vụ môn học sức bền vật liệu đại học:

Sức bền vật liệu là khoa học tính toán kỹ thuật độ bền, độ cứng, độ ổn định của các chi tiết máy, các kết cấu, công trình.

  • Độ bền: là khả năng của kết cấu chịu đƣợc một tải trọng nhất định mà không bị phá hỏng trong một thời gian đƣợc gọi là tuổi
    thọ của kết cấu.
  • Độ cứng: là khả năng của kết cấu chống lại tác động của lực tác dụng về mặt biến dạng. Đủ độ cứng tức là biến dạng của kết
    cấu nằm trong giới hạn cho phép.
  • Độ ổn định: là khả năng của kết cấu bảo toàn đƣợc trạng thái cân bằng ban đầu khi chịu tác dụng của lực.

Nhiệm vụ của môn học nhằm đƣa ra tính toán tối ưu đảm bảo kết cấu chịu lực đủ bền, đủ cứng, ổn định với chi phí thấp nhất.

Tải tài liệu