Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén

Giáo trình truyền động thủy lực và khí nén

Phần 1 : Hệ thống thủy lực

Chương 1 : cơ sở lý thuyết

1.1. Lịch sử phát triển và khả năng ứng dụng của HTTĐ thủy lực
1.2. Những ưu điểm và nhược điểm của hệ thống điều khiển bằng thủy lực

Chương 2 : cơ cấu biến đổi năng lượng và hệ thống xử lý dầu

2.1. Bơm dầu và động cơ dầu
2.2. Xilanh truyền động (cơ cấu chấp hành)
2.3. Bể dầu
2.4. Bộ lộc dầu .
2.5. Đo áp suất và lưu lượng
2.6. Bình trích chứa

Chương 3 : các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực

Chương 4 : điều chỉnh và ổn định vận tốc

Chương 5 : ứng dụng và thiết kế hệ thống truyền động thủy lực

5.1. ứng dụng truyền động thủy lực
5.2. Thiết kế hệ thống truyền động thủy lực

Phần 2 : Hệ thống khí nén

Chương 6 : Cơ sở lý thuyết

6.1. Lịch lử phát triển và khả năng ứng dụng của HTTĐ khí nén
6.2. Những ưu điểm và nhược điểm của HTTĐ bằng khí nén

Chương 7 : các phần tử khí nén và điện khí nén

Chương 8 : hệ thống điều khiển khí nén và điện khí nén.

8.1. Hệ thống điều khiển khí nén

Tải tài liệu