Bài giảng xác suất thống kê đại học

Nội dung bài giảng xác suất thống kê

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

Chương 1. Xác suất của biến cố

Chương 2. Biến ngẫu nhiên

Chương 3. Phân phối Xác suất thông dụng – Vector ngẫu nhiên rời rạc

Chương 4. Đinh lý giới hạn trong Xác suất

PHẦN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Chương 5. Mẫu thống kê và Ước lượng tham số

Chương 6. Kiểm định Giả thuyết Thống kê

Tải tài liệu