Bài tập chương Dao động – Vật Lý 1

Tóm tắt lý thuyết bài tập chương Dao động

Nội dung:

Tóm tắt phần nội dung, công thức và bài tập các dạng:

  • Dao động điều hòa
  • Dao động cơ tắt dần
  • Dao động cơ cưỡng bức
  • Dao động điện từ điều hòa
  • Dao động điện từ tắt dần
  • Dao động điện từ cưỡng bức
  • Tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số
  • Tổng hợp 2 dao động điều hòa có phương vuông góc
Tải tài liệu