Bài tập chương Giao thoa ánh sáng – Vật Lý 2

Bài tập chương Giao thoa ánh sáng – Vật Lý 2

Tóm tắt lý thuyết và một số công thức chương Giao thoa ánh sáng môn Vật lý đại cương 2 – Sinh viên đại học.

  1. Giao thoa ánh sáng của 2 nguồn sáng kết hợp
  2. Giao thoa khe Y-âng
  3. Giao thoa bản mỏng có độ dày thay đổi – vân cùng độ dầy
  4. Bản mỏng có độ dày không đổi (vân cùng độ nghiêng)
Tải tài liệu