Bài tập chương sóng cơ và sóng điện từ – Vật Lý 1

Nội dung chương sóng cơ và sóng điện từ

Tóm tắt lý thuyết:

 1. Các đặc trưng của sóng
 2. Hàm sóng
 3. Phương trình truyền sóng
 4. Năng lượng sóng
 5. Mật độ năng lượng sóng
 6. Năng thông sóng
 7. Mật độ năng thông trung bình
 8. Giao thoa sóng
 9. Sóng dừng
 10. Dao động và sóng âm
 11. Hiệu ứng Doppler
 12. Sóng điện từ

Phần bài tập chương sóng cơ và sóng điện tử

Tải tài liệu