Bài tập Đại số tuyến tính – Đại học Giao thông Vận tải

Bài tập Đại số tuyến tính – Đại học Giao thông Vận tải

Bài tập đại số tuyến tính phần:

  • Ma trận định thức
  • Hệ phương trình
  • Không gian tuyến tính
  • Ánh xạ tuyến tính
  • Không gian Euclid
  • Các bài tập nâng cao
  • Một số đề thi giữa kỳ, cuối kỳ
Tải tài liệu