Bài tập giải tích 1 – khóa 57 Bách khoa

Bài tập giải tích 1 – khóa 57 Bách khoa

Chương 1. Giới hạn và liên tục

 • Tính giới hạn
 • Vô cùng bé, vô cùng lớn
 • Tìm phần chính
 • Xét tính liên tục
 • Tìm và phân loại điểm gián đoạn

Chương 2. Đạo hàm và vi phân

 • Tính đạo hàm
 • Xét tính khả vi
 • Tính gần đúng
 • Đạo hàm cấp cao
 • Các định lý giá trị trung bình và ứng dụng
 • Tính giới hạn
 • Công thức Taylor và Maclaurent

Chương 3. Tích phân

 • Tính các tích phân suy rộng
 • Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng
 • Ứng dụng của tích phân xác định

Chương 4. Chuỗi

 • Xét sự hội tụ của chuỗi số
 • Xét sự hội tụ tuyệt đối, hội tụ tương đối
 • Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm
 • Tìm miền hội tụ và tính tổng
 • Chuỗi Fourier

 

Tải tài liệu