Bài tập môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Các dạng bài tập môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Mác 2) – hướng dẫn giải

Dưới đây là tổng hợp các dạng bài toán có trong môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Dạng 1: Tìm các yếu tố liên quan đến c, v, m, m’.

Dạng 2: Các bài tập liên quan đến thời gian lao động, năng suất lao động và cường độ lao động.

Dạng 3: Các bài toán liên quan đến tiền công trong xã hội tư bản.

Dạng 4: Các bài toán liên quan đến tỷ suất lợi nhuận và lợi  nhuận bình quân

Dạng 5: Bài toán liên quan đến địa tô tư bản chủ nghĩa

Tải tài liệu