Bài tập và bài giải xác suất thống kê đại học

Bài giải xác suất thống kê Gv Trần Ngọc Hội

Dưới đây là phần bài tập và bài giải môn học xác suất thống kê ở chương trình năm 2 đại học. Sinh viên cần nắm vững kiến thức cơ bản của môn học này để vận dụng vào các bài tập khó ở giai đoạn sau.

Những định lý cơ bản trong xác suất

Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất

Kiểm định giả thiết

Bài tập các chương môn xác suất thống kê đều có các bài giải hướng dẫn giúp các bạn sinh viên tìm hiểu và tham khảo các bài toán môn học này.

Tải tài liệu