Bài tập Vật Lý 1 – Chương Điện môi

Tổng hợp lý thuyết và bài tập chương Điện môi môn Vật Lý 1

Tóm tắt lý thuyết chương điện môi

  • Liên hệ giữa cường độ điện trường và cảm ứng điện
  • Mật độ điện tích liên kết trên mặt chất điện môi đặt trong điện trường.

Dạng toán liên quan đến tụ điện

  • Mối quan hệ giữa hiệu điện thế U, cường độ điện trường E, khoảng cách giữa các bản tụ.
  • Cường độ điện trường gây bởi một mặt phẳng mang điện điều
  • Mật độ điện mặt trên hai bản tụ tích điện đều
  • Mật độ diện tích liên kết
  • Điện dung của tụ điện phẳng

Phần bài tập chương điện môi

Tải tài liệu