Bài tập xác suất thống kê – sinh viên đại học

Bài tập trắc nghiệm xác suất thống kê

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm xác suất thống kê dành cho sinh viên đại học năm nhất năm hai các trường đại học cao đẳng.

Nội dung trắc nghiệm xác suất thống kê

  1. Biến cố và xác suất
  2. Biến ngẫu nhiên
  3. Các biến ngẫu nhiên đặc biệt
  4. Vector ngẫu nhiên
  5. Ước lượng tham số thống kê
  6. Kiểm định giả thiết thống kê

Câu 1.1. Hai xạ thủ cùng bắn vào một mục tiêu, mỗi người bắn một viên. Đặt các biến cố:

A : “Xạ thủ thứ nhất bắn trúng mục tiêu”
B : “Xạ thủ thứ hai bắn trúng mục tiêu”
C : “Cả hai xạ thủ bắn trúng mục tiêu”

Câu 1.2. Hai xạ thủ cùng bắn vào một mục tiêu, mỗi người bắn một viên. Đặt các biến cố:

A : “Xạ thủ thứ nhất bắn trúng mục tiêu”
B : “Xạ thủ thứ hai bắn trúng mục tiêu”
C : “Ít nhất một xạ thủ bắn trúng mục tiêu”

….

Tải tài liệu