Cảm biến đo lưu lượng và mức chất lưu

Lưu lương chất lưu là lượng chất lưu chảy qua tiết diện ngang của ống trong một đơn vị thời gian. Tùy theo đơn vị tính lượng chất lưu ( theo thể tích hoặc khối lượng ) người ta phân biệt:

  • Lưu lượng thể tích (Q)
  • Lưu lượng khối (G)
See also  Trắc nghiệm Vật Lý đại cương 3 -Bách khoa Hà Nội

Leave a Comment