Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Slide thầy Dũng

Dưới đây là slide bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật (cấu trúc dữ liệu và thuật toán) dành cho sinh viên theo học các ngành/khoa Công nghệ thông tin các trường đại học cả nước.

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật gồm:

  1. Các khái niệm cơ bản
  2. Thuật toán đệ quy
  3. Cấu trúc dữ liệu cơ bản
  4. Cây
  5. Các thuật toán sắp xếp
  6. Tìm kiếm
  7. Đề thi và các thuật toán liên quan
Tải tài liệu