Đạo hàm riêng & vi phân – Giải tích hàm nhiều biến

Chương 2. Đạo hàm riêng &vi phân hàm nhiều biến

Tác giả: Giảng viên Ts. Đặng Văn Vinh

Nội dung chương đạo hàm riêng & vi phân:

  1. Đạo hàm riêng và vi phân của f = f(x,y)
  2. Đạo hàm riêng và vi phân của hàm hợp
  3. Đạo hàm riêng và vi phân của hàm ẩn
  4. Đạo hàm theo hướng
  5. Công thức Taylor, Maclaurint
  6. Ứng dụng đạo hàm riêng
Tải tài liệu