Đề cương Nguyên lý máy – Cấu tạo cơ cấu

Đề cương chương 1: Cấu tạo cơ cấu

I. Định nghĩa những khái niệm cơ bản

 1. Tiết máy và khâu
  a. Tiết máy
  b. Khâu
 2. Thành phần khớp động – Khớp động
  a. Bậc tự do của cơ cấu
  b. Nối động
  c. Thành phần khớp động – Khớp động – Ràng buộc
 3. Phân loại khớp động
  a. Phân loại khớp động theo số ràng buộc
  b. Phân loại khớp động theo đặc điểm tiếp xúc
 4. Lược đồ động
  a. Lược đồ động của khớp
  b. Lược đồ động của khâu
 5. Chuỗi động – Cơ cấu
  a. Chuỗi động – Phân loại chuỗi động
  b. Cơ cấu – phân loại cơ cấu

II. Bậc tự do của cơ cấu

 1. Đinh nghĩa
 2. Tính bậc tự do của cơ cấu không gian
  a. Tính số bậc tự do tương đối
  b. Tính số ràng buộc của cơ cấu không gian

  • Ràng buộc trực tiếp – Ràng buộc gián tiếp – Ràng buộc trùng
  • Tính số ràng buộc của cơ cấu không gian

  c. Công thức tính bậc tự do của cơ cấu không gian

 3. Tính bậc tự do của cơ cấu phẳng
  a. Tính số bậc tự do tương đối
  b. Tính số ràng buộc của cơ cấu phẳng
  c. Công thức tính bậc tự do của cơ cấu phẳng
 4. Ý nghĩa bậc tự do – Khâu dẫn và khâu bị dẫn

III. Nhóm tĩnh định

 1. Nhóm tĩnh định
 2. Nguyên tắc tách nhóm
 3. Xếp loại nhóm
 4. Xếp loại cơ cấu

IV. Thay thế khớp cao bằng khớp thấp