Đề cương ôn tập môn Triết học Mác – Lênin

Nội dung ôn tập giữa kỳ và cuối kỳ môn Triết học  Mác – Lênin, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

1. Nội dung định nghĩa vật chất của V.I. Lênin, ý nghĩa khoa học của nó?

2. Nguồn gốc, bản chất, vai trò của ý thức, ý nghĩa của nó?

3. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa phương pháp luận của nó?

4. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến? Ý nghĩa phương pháp luận của mối liên hệ này?

5. Nguyên lý về sự phát triển? Ý nghĩa phương pháp luận của mối liên hệ này?

6. Nội dung, ý nghĩa của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập?

7. Nội dung, ý nghĩa của quy luật từ sự thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại?

8. Phạm trù cái chung và cái riêng, ý nghĩa phương pháp luận?

9. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức và ý nghĩa trong việc khắc phục bệnh giáo điều?

10. Biện chứng của quá trình nhận thức?

11. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Ý nghĩa phương pháp luận?

12. Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Ý nghĩa phương pháp luận?

13. Phạm trù hình thái kinh tế – xã hội. Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là quá trình lịch sử – tự nhiên?

14. Quan điểm của triết học Mác Lênin về bản chất con người. Ý nghĩa phương pháp luận.

15. Quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

Tải tài liệu