Giáo trình Nền móng cơ bản

Nền công trình
Nền công trình là chiều dày lớp đất, đá
nằm dưới đáy móng, có tác dụng tiếp thu tải
trọng công trình bên trên do móng truyền xuống
từ đó phân tán tải trọng đó vào bên trong nền.

See also  Giáo trình Điện Công Nghiệp- Chương 7- TS Nguyễn Bê

Leave a Comment