Giáo trình vi xử lý – vi điều khiển PIC

Giáo trình vi xử lý – vi điều khiển PIC gồm 10 chương:

  • Đặc tính cấu trúc, chức năng các port
  • Tổ chức bộ nhớ, thanh ghi
  • Lệnh hợp ngữ
  • Ngôn ngữ lập trình C
  • Giao tiếp LED, LCD, phím đơn, ma trận phím
  • Timer, counter
  • Chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số
  • Ngắt
  • Điều chế độ rộng xung – PWM
  • Truyền dữ liệu UART.
Tải tài liệu