Giáo trình Cơ học Lý thuyết – Vũ Duy Cường

Nội dung Giáo trình Cơ lý thuyết

Giáo trình môn cơ lý thuyết này được biên soạn nhằm phục vụ cho sinh viên các ngành cơ khí và xây dựng. Tuy nhiên sinh viên cách ngành học khác cũng có thể sử dụng giáo trình cơ lý thuyết với mục đích tham khảo và tìm hiểu bộ môn Cơ lý thuyết nói chung và môn học này nói riêng.

Tải tài liệu