Giáo trình Hàm một biến Giải tích 1

Giáo trình Hàm một biến Giải tích 1

Dưới đây là giáo trình Hàm một biến số – Giải tích 1 của các tác giả: Ts. Đinh Thế Lục (chủ biên), Ts. Phạm Huy Điển, Ts. Nguyễn Xuân Tấn, Pts. Tạ Duy Phương.

Nội dung quyển sách bao gồm những kiến thức đòi hỏi học viên phải nắm được bộ môn Giải tích trong năm thứ nhất bậc đại học.

Tải tài liệu