Hệ thống điều khiển tự động hóa quá trình sản xuất

Trong giáo trình này, ba chương ñầu ñược dành ñể trình bày về hệ thống TðH QTCN. Các vấn ñề cơ bản của hệ TðH QTCN như cấu trúc của hệ, các hệ ñảm bảo, vai trò của con người và máy tính trong hệ v.v. ñược trình bày chi tiết. Trên cơ sở ñó, chương thứ tư trình bày về hệ TðH QTSX như là một bước phát triển cao của hệ thống sản xuất hiện ñại

See also  MŨ & LOGARIT CƠ BẢN LẤY GỐC - THẦY NGUYỄN TIẾN ĐẠT | Thông Tin trắc nghiệm logarit Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment