Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê

Nội dung sách hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê

  • Biến cố và xác suất của biến cố
  • Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc
  • Đại lượng ngẫu nhiên liên tục
  • Bài toán ước lượng tham số
  • Bài toán tương quan và hồi quy
  • Một số đề thi cuối kỳ xác suất thống kê các năm học trước
Tải tài liệu