Hướng dẫn làm đồ án nền móng – xây dựng

Đồ án thiết kế Nền móng là một nhiệm vụ bắt buộc đối với mọi sinh viên ngành công trình trường Đại học Xây dựng, đồ án Nền móng bao gồm hai phần riêng: thiết kế móng nông công trình cụ thể và thiết kế móng cọc cho một cột độc lập. Việc bố trí nội dung như vậy để sinh viên có điều kiện thực hành thiết kế cả hai loại móng cơ bản đồng thời hình dung được bộ móng của một công trình hoàn chỉnh mà không làm tăng nhiều khối lượng thực hiện.

Tải tài liệu