Lý thuyết điều khiển tuyến tính

Lý thuyết điều khiển tuyến tính là phần nền tảng cơ bản và quan trọng nhất của Lý thuyết điều khiển nói chung. Rất nhiều các phát triển mới về khái niệm cũng như phương pháp của điều khiển nâng cao như ổn định đều, ổn định theo hàm mũ, ổn định ISS, điều khiển tuyến tính hóa chính xác, điều khiển thích nghi kháng nhiễu… đều có được sự gợi ý từ Lý thuyết điều khiển tuyến tính. Nắm vững và làm chủ Lý thuyết điều  khiển tuyến tính sẽ giúp ta có được một kiến thức cơ bản chắc chắn để tự tin tiến sâu hơn và các lĩnh vực khác của điều khiển.

Tải tài liệu