Lý thuyết và bài tập chương Thuyết tương đối hẹp của Einstein – Vật Lý 2

Lý thuyết và bài tập chương Thuyết tương đối hẹp của Einstein – Vật Lý 2

Nội dung:

  1. Phép biến đổi Lorentz
  2. Sự co ngắn Lorentz
  3. Sự giãn nở thời gian
  4. Khối lượng của chất điểm chuyển động
  5. Hệ thức Einstein
  6. Động năng của một vật chuyển động với vận tốc v
  7. Năng lượng ứng với độ hụt khối
Tải tài liệu