Môn học cơ sở tự động – Bách khoa Hồ Chí Minh

Nội dung môn học
Chương 1: Giới thiệu về hệ thống điều khiển tự động
Chương 2: Mô hình toán học hệ thống liên tục
Chương 3: Đặc tính động học
Chương 4: Đánh giá tính ổn định của hệ thống
Chương 5: Chất lượng của hệ thống điều khiển
Chương 6: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục
Chương 7: Mô tả toán học hệ rời rạc
Chương 8: Phân tích hệ rời rạc
Chương 9: Thiết kế hệ rời rạc
Chương 10: Ứng dụng

See also  Giáo trình Hệ thống điện- Truyền tải và Phân phối- Hồ Văn Hiến

Leave a Comment