Nguyên lý thứ 2 của Nhiệt động lực học – Vật Lý 2

Lý thuyết và bài tập Vật Lý 2 – chương Nguyên lý thứ 2 của Nhiệt động lực học

Nội dung lý thuyết Nguyên lý 2 của Nhiệt động lực học

  1. Hiệu suất của động cơ nhiệt
  2. Hệ số làm lạnh của máy lạnh
  3. Hiệu suất của động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình Carnot thuận
  4. Hiệu suất của động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình Carnot ngược
  5. Độ biến thiên Entropy giữa hai trạng thái (1) và (2) của một quá trình thuận nghịch
  6. Nguyên lý tăng Entropy
Tải tài liệu