Nội dung ôn tập môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

Tóm tắt nội dung ôn tập Đường lối cách mạng của ĐCS VN

Tổng hợp các nội dung ôn tập cuối kỳ môn Đường lối, tóm tắt các nội dung quan trọng thường có trong các câu hỏi đề thi cuối kỳ học phần này. Dành cho các bạn sinh viên các ngành chuyên ngành khoa học, kỹ thuật.

Tải tài liệu