Thuyết động học phân tử chất khí – Vật Lý 2

Lý thuyết và bài tập môn Vật Lý 2 – phần chương mở đầu thuyết động học phân tử chất khí.

Nội dung thuyết động học phân tử chất khí

  1. Định luật Boyle – Marriote (cho quá trình đẳng nhiệt, T = const)
  2. Định luật Gay – Lussac (cho quá trình đẳng áp, p = const)
  3. Định luật Charles (cho quá trình đẳng tích, V = const)
  4. Phương trình trạng thái khí lý tưởng
  5. Phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử
  6. Nội năng khí lý tưởng
  7. Các định luật phân bố phân tử
  8. Phần bài tập
Tải tài liệu