Tóm tắt đầy đủ công thức môn Kỹ thuật nhiệt

Tóm tắt đầy đủ tất cả các công thức có trong môn học Kỹ thuật nhiệt đại học.

Dưới đây là tổng hợp tất cả các công thức có trong môn học này, các bạn sinh viên tham khảo các công thức kỹ thuật nhiệt để giải quyết các câu hỏi, bài tập cũng như các câu hỏi trong bài thi giữa kỳ và cuối kỳ môn kỹ thuật nhiệt.

Tải tài liệu