Tổng hợp bài tập 6 chương Cơ học ứng dụng

Tổng hợp bài tập 6 chương Cơ học ứng dụng

Nội dung 6 chương Cơ ứng dụng:

  1. Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối
  2. Nội lực và Vẽ biểu đồ nội lực
  3. Ứng suất và Biến dạng
  4. Thuyết bền
  5. Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang
  6. Tính bền thanh khi ứng suất không đổi
Tải tài liệu