Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành về Vật liệu Xây dựng

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành về vật liệu xây dựng

 • Aluminium: Nhôm
 • Asbestos sheeting: Tấm amian
 • Backhoe /bæk.həʊ/ – Máy xúc
 • Bag of cement /si’ment/: Bao xi măng
 • Barbende: Máy uốn sắt
 • Bitumen: Giấy dầu
 • Brick /brik/: Gạch
 • Bulldozer /ˈbʊldəʊ.zər/ – Máy ủi
 • Cement /sɪˈment/ – Xi măng
 • Cement mixer /ˈsen.tər ˈmɪk.sər/ – Máy trộn xi măng
 • Ceramic: Gốm
 • Cherry picker /ˈtʃer.i ˈpɪk.ər/ – Thùng nâng
 • Chisel: Cái đục
 • Concrete beam: Dầm bê tông
 • Concrete breaker: Máy đục bê tông
 • Cone /kəʊn/ – Vật hình nón
 • Copper: Đồng
 • Crane: Cẩu
 • Drill: Cái khoan
 • Float, wood float: Cái bàn chà, bàn chà gỗ
 • Glass: Kính
 • Hammer: Cái búa
 • Jackhammer /ˈdʒæk hæm.ər/ – Búa khoan
 • Ladder /ˈlæd.ər/: Thang
 • Loader: Xe xúc
 • Mason’s straight rule: Thước dài thợ hồ
 • Pickax /ˈpɪk.æks/ – Cuốc chim
 • Roll of glass wool: Cuộn bông thủy tinh
 • Rubber: Cao su
 • Scaffolding /ˈskæf.əl.dɪŋ/: Giàn
 • Shingle /ˈʃɪŋ.gļ/: Ván lợp
 • Shovel /ˈʃʌv.əl/ – Cái xẻng
 • Spirit level: Thước vinô thợ hồ
 • Steel: Thép
 • Stone: Đá
 • Trowel, steel trowel: Cái bay (cái bay thép )
 • Wheelbarrow /ˈwiːlbær.əʊ/ – Xe cút kít
 • Wood: Gỗ

Một số ví dụ về các từ vựng tiếng Anh vật liệu xây dựng

 • A man can easily lift a large roll of glass wool.
 • Glass wool is light but concrete is heavy.
 • Rubber is flexible but concrete is rigid.
 • Wood can burn but concrete cannot burn.
 • Stone is permeable.
 • Water vapour can pass through stone but not through bitumen.
 • Glass is transparent but wood is opaque.
 • Stainless steel is corrosion resistant.
 • Heat can be easily transferred through copper.
 • The ceramic tiles on the floor cannot be scratched easily by people walking on them.
 • The T-shaped aluminium section can resist chemical action.
 • Asbestos sheeting can be used to fireproof doors.
Tải tài liệu