Giáo trình tuabin Nhiệt điện – Quá trình nhiệt

Khi nói về tuabin chúng ta thường gặp 3 loại tuabin: tuabin hơi, tuabin khí và tuabin nước. Ngày nay tuabin là một bộ phận rất quan trọng trong các nhà máy nhiệt điện và thủy điện. Giáo trình này chủ yếu trình bày về tuabin hơi và nước…

See also  Sách Dao động Kỹ Thuật (NXB Khoa Học Kỹ thuật)

Leave a Comment