Kiểm soát ô nhiễm không khí (NXB Đại Học Quốc Gia)

LỜI NÓI ĐẦU
Ô nhiễm không khí là một vấn đề môi trƣờng nóng bỏng tại hầu hết các đô thị trên
thế giới hiện nay. Việt nam là một nƣớc đang phát triển với tốc độ “nóng”, vì vậy các vấn
đề môi trƣờng, trong đó có môi trƣờng không khí đang trở nên bức xúc. Khí thải từ các
hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải, thƣơng mại, dịch vụ và sinh hoạt của con
ngƣời đã xuất hiện hoặc gia tăng nồng độ các chất độc hại có trong môi trƣờng không khí
làm ảnh hƣởng tới sức khỏe con ngƣời, động, thực vật, góp phần làm hƣ hại tài sản trên
bình diện toàn cầu, khí thải từ các hoạt động nói trên còn gây nên những vấn đề lớn trên
bình diện toàn cầu nhƣ mƣa axit, sự suy giảm tầng ôzôn, sự nóng lên của trái đất… Vì vậy
việc kiểm soát ô nhiễm không khí là vô cùng cần thiết và cấp bách.

See also  Toán 7 - Bài giảng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông | Thông Tin chuyên đề các trường hợp bằng nhau của tam giác có đáp án Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment