Giáo trình Máy tiện và gia công trên máy tiện (NXB Giáo Dục)

Giáo trình MÁy tiện và gia công trên máy tiện được biên soạn với nội dung ngắn gọn dễ hiểu. KHi biên soạn giáo trình này, chúng tôi cũng đã kế thừa những kiến thức ở trong và ngoài nước và cập nhật nhiều kiến thức về công nghệ gia công trên máy tiện CNC nhằm đáp ứng yêu cầu về đổi mới công nghệ hiện đại.

See also  Giải tích hệ thống điện - Chương 2

Leave a Comment