Lập trình hướng đối tượng Java

Giới thiệu
Phần mềm ngày càng lớn và phức tạp và đòi hỏi được cập nhật liên tục để đáp
ứng những yêu cầu mới của người dùng. Phương pháp lập trình thủ tục truyền
thống dần trở nên không đáp ứng được những đòi hỏi đó của ngành công nghiệp
phần mềm. Lập trình hướng đối tượng đã ra đời trong bối cảnh như vậy để hỗ trợ sử
dụng lại và phát triển các phần mềm qui mô lớn.
Giáo trình này cung cấp cho sinh viên các kiến thức từ cơ bản cho đến một số kỹ
thuật nâng cao về phương pháp lập trình hướng đối tượng. Giáo trình dùng cho
sinh viên ngành Công nghệ thông tin đã có kiến thức căn bản về lập trình. Giáo trình
sử dụng ngôn ngữ lập trình Java để minh họa và đồng thời cũng giới thiệu một số
kiến thức căn bản của ngôn ngữ này.
Các nội dung chính về phương pháp lập trình hướng đối tượng được trình bày
trong giáo trình bao gồm lớp và đối tượng, đóng gói/che giấu thông tin, kế thừa và
đa hình, xử lý ngoại lệ và lập trình tổng quát. Ngoài ra, giáo trình cũng trình bày các
kiến thức về Java bao gồm các đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ, các thư viện cơ bản
và cách thức tổ chức vào/ra dữ liệu.
Thay vì cách trình bày theo tính hàn lâm về một chủ đề rộng, để thuận tiện cho
giảng dạy, giáo trình chọn cách trình bày theo các bài học cụ thể được sắp xếp theo
trình tự kiến thức từ cơ sở đến chuyên sâu. Mỗi chủ đề có thể được giảng dạy với
thời lượng 2~3 giờ lý thuyết và giờ thực hành tương ứng. Ch-¬ng 2 và Ch-¬ng 6, với
nội dung là các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java, tuy cần thiết nhưng
không phải nội dung trọng tâm của môn học Lập trình hướng đối tượng. Các
chương này, do đó, nên để sinh viên tự học. Chương 9 và Chương 10 không nhất
thiết phải được dạy thành những chủ đề độc lập mà có thể được tách rải rác các nội
dung kiến thức và giới thiệu kèm theo các khái niệm hướng đối tượng có liên quan,
hoặc yêu cầu sinh viên tự đọc khi cần đến các kiến thức này trong quá trình thực
hành.
Tuy cuốn giáo trình này không trình bày sâu về lập trình Java, nhưng kiến thức
về lập trình Java lại là cần thiết đối với sinh viên, ngay cả với mục đích thực hành
môn học. Do đó, ngoài mục đích thực hành các nội dung liên quan đến lập trình
hướng đối tượng, các bài tập thực hành của môn học này nên có thêm đóng vai trò
định hướng và gợi ý giúp đỡ sinh viên tự học các chủ đề thuần túy Java mà giáo
viên cho là cần thiết, chẳng hạn như học về vào ra dữ liệu đơn giản ngay từ tuần đầu
tiên của môn học. Các định hướng này có thể được thể hiện ở những bài tập thực
hành với những đoạn chương trình mẫu, hoặc yêu cầu tìm hiểu tài liệu API về một
số lớp tiện ích. Một số bài tập cuối chương là ví dụ của dạng bài tập này.

See also  Cảm biến quang

Leave a Comment