Quản lý chất thải rắn đô thị

Chương 1: Giới thiệu Tóm tắt Khái niệm rác là một sản phẩm phụ, chất thải từ hoạt động con người và những vấn đề đến rác thải đang được tranh luận rất nhiều thời gian gần đây. Dựa trên những tranh luận này, các mục tiêu môi trường liên quan đến quản lý rác thải ra đời. Các cách tiếp cận để đạt các mục tiêu môi trường trong thời gian gần đây chủ yếu dựa vào pháp luật, mang tính chất “cuối đường ống” về mặt chiến lược. Các nguyên tắc và các khó khăn của luật pháp hiện hành cũng được đưa ra thảo luận. Một cách tiếp cận mới, quan đi lý kết hợp, được giới thiệu làm chủ đề cơ bản của cuốn sách này.

See also  Giáo trình Hàm một biến Giải tích 1

Leave a Comment