Sách hướng dẫn học CoreJava

Mục tiêu
Kết thúc chương, học viên có thể:
 Định nghĩa Lập trình hướng Đối tượng (Object-oriented Programming).
 Nhận thức về Trừu tượng hóa Dữ liệu (Data Abstraction).
 Định nghĩa một Lớp (Class).
 Định nghĩa một Đối tượng (Object).
 Nhận thức được sự khác biệt giữa Lớp và Đối tượng.
 Nhận thức được sự cần thiết đối với Thiết lập (Construction) và Hủy (Destruction).
 Định nghĩa tính Bền vững (Persistence).
 Hiểu biết về tính Thừa kế (Inheritance).
 Định nghĩa tính Đa hình (Polymorphism).
 Liệt kê những thuận lợi của phương pháp hướng Đối tượng.

See also  Giáo trình Điện Công Nghiệp- Chương 2- TS Nguyễn Bê

Leave a Comment