Môn học cơ sở tự động – Bách khoa Hồ Chí Minh

Nội dung môn học Chương 1: Giới thiệu về hệ thống điều khiển tự động Chương 2: Mô hình toán học hệ thống liên tục Chương 3: Đặc tính động học Chương 4: Đánh giá tính ổn định của hệ thống Chương 5: Chất lượng của hệ thống điều khiển Chương 6: Thiết kế hệ … Read more