21 đề thi Toán bám sát đề thi minh họa năm 2021

Câu 1. Một nhóm có 10 người, cần chọn ra ban đại diện gồm 3 người. Số cách chọn là Câu 2. Cho cấp số cộng (un) với u10 = 25 và công sai d=3. Khi đó u1 bằng Câu 3. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới … Read more