Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học Sở GDĐT Bắc Giang lần 2

Câu 41: Polime nào sau đây được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng? A. Poli(metyl metacrylat).                            B. Poli(hexametylen ađipamit). C. Poli(vinyl clorua).                                    D.Polietilen. Câu […]

591

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 41: Polime nào sau đây được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng?

A. Poli(metyl metacrylat).                            B. Poli(hexametylen ađipamit).

C. Poli(vinyl clorua).                                    D.Polietilen.
Câu 42: Dung dịch FeSO, có thể phản ứng với chất nào sau đây?

A.AgNO;,                        B.Cu(NO)).                             C.KC                               D. NaNO;.
Câu 43: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H›SO, đặc, nguội?

A.Zn.                               B.AI                                        CMe.                               D.Na.
Câu 44: Dung địch Ca(OH)› được dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng.

A. vĩnh cữu và toàn phần..                             B. tạm thời và toàn phần.

C. tạm thời.                                                     D. vĩnh cữu.
Câu 45: Thành phần chính của khoáng vật magiezit là magie cacbonat. Công thức của magie cacbonat là

A. Mg(HCO));.                  B. MgCO;.                     C.Mg/COs.                            D.Mg(CO)).
Câu 46: Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nảo sau đây?

A.Fe(NO›b.                       B.Fe(OH).                      C.EeO.                                  D.Fe(NO›)›.
Câu 47: Alanin có công thức là

A.H›N-CH+-COOH,                               B.H›N-[CH›]-COOH,

C.H›N-CH(CH›)-COOH,                        D.CeH+NH:,
Câu 48: Chất nào sau đây có 5 liên kết xích ma (ơ) trong phân tử?.

A. Axit fomic                          B. Benzen.                                 C. Ancol etylic                          D.Etilen
Câu 49: Este CH¿COOC›H: có tên gọi là

A.metylpropioniec                 B.metylpropionat –                      C.etylaxetic.                            D . etyl axetat.
Câu 50: Chất nào sau đây dễ bị nhiệt phân hủy?.

A. Na:CO;.                             B.AI(SO.).                                  C.NaHCO;.                              D.MgCb.
Câu 51: Khí X là nguyên nhân chính gây nên “hiệu ứng nhà kính”. Khí X là

A.SO;.                                    B.N                                             C.co,                                       D.NH,
Câu 52: Kim loại nào sau đây tan hết trong lượng dư dung dịch NaOH?

A.Cu.                                     B.Me.                                          C.Fe,                                       D.AI
Câu 53: Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A.HNO:đặcnguội                   B.NasSO:.                                    C.NaNO›.                              D. HCl đặc, nguội.
Câu 54: Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt nhôm?

A.Na.                                      B.Fe.                                            C.Ca.                                     D.K
Câu 55: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyền màu thành đỏ?

A. Anilin,                                 B. Axit fomic,                                C. Phenyl fomat                     D. Phenol.