Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học Sở GDĐT Bình Thuận

Câu 41: Công thức hóa học của muối natri sunfat là: A. Na2S.                          B. Na2SO3.                       C. NaHSO3.                         D. Na2SO4. Câu 42: Tinh […]

336

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 41: Công thức hóa học của muối natri sunfat là:
A. Na2S.                          B. Na2SO3.                       C. NaHSO3.                         D. Na2SO4.
Câu 42: Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong quả nho chín nên còn gọi là đường nho. Khử chất X bằng H2 thu được chất hữu cơ Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là
A. glucozơ và fructozơ.                                              B. fructozơ và sobitol.
C. saccarozơ và glucozơ.                                          D. glucozơ và sobitol.
Câu 43: Chất có tính bazơ mạnh nhất là
A. CH3NH2.                    B. (CH3)2NH.                      C. C6H5NH2.                       D. NH3.
Câu 44: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Thuốc thử để phân biệt hai dung dịch axit axetic và glyxin là quỳ tím.
B. Protein có tham gia phản ứng thủy phân.
C. Phân tử trimetylamin có 3 nguyên tử nitơ.
D. Dung dịch alanin không làm đổi màu dung dịch phenolphtalein.
Câu 45: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4.
(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.
(c) Cho dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Al(NO3)3.
(d) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dich NaAlO2.
(e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là
A. 4.                      B. 2.                         C. 3.                             D. 5.
Câu 46: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?
A. Saccarozơ.                        B. Fructozơ.                            C. Tinh bột.                          D. Xenlulozơ.
Câu 47: Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3?
A. Benzen.                             B. But-1-in.                               C. But-2-in.                          D. Etilen