Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học Sở GDĐT Nam Định

Câu 41: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch axit nitric đặc nguội? A. Cu.                                B. Na.                                C. Mg.      […]

840

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 41: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch axit nitric đặc nguội?
A. Cu.                                B. Na.                                C. Mg.                                  D. Al.
Câu 42: Khí đinitơ oxit còn gọi là khí gây cười, bóng cười. Nếu lạm dụng quí mức khí này thì dẫn tới trầm cảm và có thể gây tử vong. Công thức hóa học của đinitơ oxit là
A. N2O4.                           B. NO2.                              C.NO.                                  D. N2O.
Câu 43: Oxi chiếm phần trăm về khối lượng cao nhất trong chất nào sau đây?
A. Saccarozơ.                   B. Xenlulozơ.                     C. Fructozơ.                       D. Tinh bột.
Câu 44: Thủy phân este nào sau đây thu được C2H5OH?
A. Etyl fomat.                      B . Metyl axetat.                 C. Isopropyl axetat              D. Vinyl fomat.
Câu 45: Trong nước cứng tạm thời có chứa thành phần nào sau đây?
A. CaCl2 và Mg(HCO3)2.                          B. CaCl2 và MgSO4.
C. Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.                 D. NaHCO3 và KHCO3.
Câu 46: Cho hỗn hợp các kim loại Na, K, Mg, Al, Ba có cùng số mol hòa tan vào nước dư ở nhiệt độ thường. Sau phản ứng, chất rắn còn lại có thành phần là
A. Mg, Al.                             B. Mg.                                  C. Ba.                                  D. Al.
Câu 47: Kim loại nào sau đây có tính nhiễm từ?
A. Al.                                    B. Ca.                                   C. Fe.                                 D. Na.
Câu 48: Chất X có công thức cấu tạo HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. Tên gọi của X là
A. Valin.                                B. Glyxin.                             C . Lysin.                              D. Axit Glutamic.
Câu 49: Chất nào sau đây tác dụng được dung dịch Brom?
A. Metan.                              B. Anilin.                                 C. Axit Axetic.                              D. Fructozơ.
Câu 50: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch có màu tím?
A. Anbumin.                          B. Glixerol.                              C. Glucozơ.                                 D. Gly-Ala.
Câu 51: Chất nào sau đây tác dụng được dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa màu vàng?
A. Stiren.                              B. Axetilen.                              C. Etilen.                                     D. Anđehit axetic.